Κριτήρια

Τρία είναι τα σημαντικότερα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι εφαρμογές:

Ποιότητα της ιδέας: Η εφαρμογή είναι πρωτότυπη και καινοτόμα.

Ανάπτυξη της ιδέας: Η εφαρμογή είναι λειτουργική, δουλεύει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, είναι καλοσχεδιασμένη, και μπορεί με μικρές βελτιώσεις να προσφερθεί σε πραγματικούς χρήστες.

Δυνητικά αποτελέσματα: Η εφαρμογή όταν προσφερθεί στους πολίτες συμβάλει στην επίλυση ενός σημαντικού διοικητικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού ή οικονομικού ζητήματος της πόλης.